Su Museu virtuali de su territóriu

Su museu virtuali nascit de s’abisóngiu chi su patrimóniu culturali de su terretóriu de Uda fessit torrau fruìbili a totus in manera  sèmplici e pronta.

“Su museu est una istitutzioni permanenti, sena benefìtziu perunu, po serbiri sa sotziedadi e su svilupu. Issu est obertu a su pùbricu e cumprit istùdius chi tocant is testimoniantzas materialis e imaterialis de s’umanidadi e de s’ambienti cosa sua; si-n-di poni meri, ddas allogat, ddas fai connosci e prus-che-totu, ddas amostat po iscopu de istùdiu, educatzioni e diletu.”

ICOM –  International Council Of Museums

 

Si seus pregontaus cumenti emus a depi criai unu museu chi podéssit arregolli is testimoniantzas de sa richesa de su patrimóniu culturali e paesagìsticu de su terretorio udesu; unu museu chi fessit sèmpiri obertu, afacau fintzas po chini s’agatat atesu de sa Sardìnnia; unu museu chi potzat fueddai cun is generatzionis nobas.

Bolemus unu museu biu, nou.

Eus cumprèndiu ca non teneus abisongiu de unu caddasciu becciu prenu de cosas de s’antigòriu. Su territóriu podit èssiri lìgiu e cumprèndiu cumenti a unu museu mannu a celu obertu. Est beru ca bastat una passillada me in su satu o a intru de sa bidda po atopai me in sa stória de chini s’at precèdiu. Bastat a imparai a ligi i sinnus. Aici nascit su Museu Virtuali de su terretóriu, cun su fini de donai a is bisitadoris e a is abitantis is ainas po ligi is arrastus de sa stória chi ci sunti in su terretóriu.

I est virtuali e visìbili in cali si siat parti de su mundu. Bastat a fai unu click!

 

 

Cartina DE Is MONUMENTus De Uda

Legenda

1     Is Arridelis    - Bidda prenuragica

2    S'Appassiu   - Bidda prenuragica

3    Is Arridepis  - Bidda nuragica

4    San Leone  - Cresia

5    Santa Maria  - Cresia

6    Spolla Camisa  - Non definibile

7    Sant'Ambrogio  - Cresia

8    San Tommaso  - Cresia

9    Su Mulinu  - Nuraghe

10  San Nicola - Menhir

11   Santa Maria Magramisci  - Cresia

12  Su Pranu de Porceddu  -Termas

13  Mitza de S'Acqua Bella  - Bidda

14  Sa Mandara  - Bidda

16    Su Niu de Su Pilloni  - Bidda prenuragica

17    Serra Taccori  - Bidda nuragica

18    Punta Su Ferru  - Nuraghe

19    Bruncu Perdosu  - Nuraghe

20    Madacoccu  - Nuraghe

21    Pianu de Monte Arrexi 1  - Nuraghe

22    Pianu de Monte Arrexi 2  - Nuraghe

23    Sa Mitza Padentina  - Bidda nuragica

24    Pianu de Monte Arrexi 3  - Nuraghe

25    Mitza Crabas  - Bidda

26    San Sebastiano  - Cresia

27    Santa Lucia  - Cresia

28    Perdu Melis  - Necropoli

29    S. Giusta  - Cresia

30    Iscola G. Garibaldi

31    Campusantu